Van de boekenplank Bert Veer Het is al weer enige tijd geleden dat een tweetal uitgaven verscheen die voor een vermelding in deze rubriek in aanmerking komen. Het gegeven dat ons blad twee maal per jaar verschijnt, betekent dat niet altijd kan worden ingehaakt op de actuali teit. In dit geval is dat niet zo'n punt, om dat beide uitgaven nog verkrijgbaar zijn op de aangegeven adressen. Het immer actieve museum Kranen- burgh presenteerde in oktober j.l. een uit gave met als titel: 'Bergen over Bergen'. Het verscheen als cahier nr. 12 bij de ten toonstelling 'Het Noord-Hollands land schap als bron van inspiratie'. In een acht tal hoofdstukken komen mensen aan het woord met hun persoonlijke herinnerin gen aan kunstenaars die nagenoeg alle maal in Bergen hun onderdak hadden. Hier werkten en zwoegden zij. De rode draad in al hun verhalen is de strijd om het bestaan. Het was uiteindelijk, zoals in deze uitgave is te lezen 'Niet de kunst, maar de mens in de kunst die moest over leven!'. Bezien vanuit dit perspectief zijn deze herinneringen daarom waardevolle bijdragen aan onze Bergense geschiedenis. In het boek is te lezen over de olie man Wout Akerboom die de kunstenaars 'warmte' bracht; hoe David Kouwenaar aan het materiaal kwam voor de grafsteen van Dirk Klomp; over de gedreven kunst verzamelaar annex verhuizer (of was het toch verhuizer/kunstverzamelaar?) Herman Plomper; het optreden van Ko van Dijk in het openluchttheater bij Duinvermaak; het zijn zomaar wat grepen. Ook mag worden gezegd dat het kun stig is hoe Sandra Jongenelen haar infor manten interviewde en die gegevens ver werkte tot zo'n prettig leesbaar boek. De vormgeving van Two Do Design heeft daar mede aan bijgedragen. Het boek kost Euro 13,50 en is verkrijg baar aan de balie van Museum Kranen- burgh en bij de beide Bergense boekhan dels. 'NHADO; De Berger bus'. Onder deze titel werd eind vorig jaar een boek uitgebracht waarvan het eerste exemplaar op 14 november j.l. aan burgemeester De Winter werd aangeboden. Daarmee is weer een hoofdstuk geschiedschrijving over Bergen toegevoegd aan de al bestaande litera tuur. Twee auteurs, te weten Piet Mooij en John Schotten, hebben de geschiedenis van het Bergense busvervoer vastgelegd, en hoe! Bij het doorlezen van hun boek dacht ik al vlug: die zijn toch echt hele maal verslingerd aan de Bergense bus, anders kun je dit onmogelijk zo beschrij ven en illustreren. De relatie van oud-bus chauffeur Piet Mooij met de bus behoeft geen nadere toelichting. Voor wat betreft John Schotten: hij is een zoon van oud buschauffeur Bertus Schotten, zo diep kan het dus zitten...I In hun boek beschrijven ze de ge schiedenis van het openbaar vervoer in en rond Bergen vanaf 1924. Ondanks de bestaande tramverbinding met 'Bello' dachten in die tijd veel ondernemers met het opkomend toerisme goed geld te kun nen verdienen aan een busverbinding met Bergen. Maar de hevige concurrentie maakte dat ze uiteindelijk allemaal hebben moeten opgeven op één na: de NHADO (Noord-Hollandse Autodienst Onder neming) met Adolf Schalkwijk als eige naar/directeur. Aan hem danken wij de bekende garage aan de Prins Hendriklaan; een strak functioneel gebouw in 1931 ont worpen door Dirk Brouwer. Maar nu terug naar de busonderneming. Als de NHADO in 1929 het alleenrecht verkrijgt voor het vervoer tussen Alkmaar en Bergen bete kent dat de doodsteek voor de concurren tie. Er bleef nog wel een busondernemer uit Schoort over, maar die legde in 1940 het hoofd in de schoot waarmee de NHADO het op dit traject alleen voor het zeggen kreeg. Met het opheffen van de tramverbinding in 1955 kon de onderne ming in het begin van de jaren 60 uit groeien tot een busbedrijf met 19 bussen en 21 werknemers. Na het overlijden van de heer Schalkwijk jr. in 1970 werd het bedrijf overgenomen door de N.V. NACO, die op zijn beurt in 1972 werd overgeno men door de NZH En ook dat is inmiddels weer geschiedenis met de komst van het busbedrijf ConneXXion. Maar dit busboek gaat over de Bergense NHADO en dat betekent voor veel van onze lezers een feest van herken ning. Piet Mooij heeft een keur aan foto's uit zijn collectie daarin laten opnemen, waarmee het Bergen van zo'n halve eeuw geleden weer tot leven komt. De verhalen van de buschauffeurs, opgetekend door John Schotten, doen de rest om ons hele maal te kunnen wanen in die verleden tijd. Juist hun verhalen maken dat dit boek veel meer is dan de geboekstaafde geschiedenis van een busonderneming. Het is de geschiedenis van de Bergenaren en hun bus, overgoten met een sausje romantiek. Voor deze tijd blijkbaar een gewild onderwerp. Pas met het verschij nen van de tweede druk kon aan de grote vraag worden voldaan. Voor Euro 14,75 verzorgen de Bergense boekhandelaren ook voor u een busrit terug in de tijd. m Aanvullingen en correcties Bergense Kroniek mei 2001 Naar aanleiding van het artikel van de heer S. Schaper over de Bergense kruide niers ontving de redactie enkele reacties die wij graag aan onze lezers doorgeven: De heer Frits David Zeiler schreef dat de naam van één van de middenstanders verkeerd was gespeld: 'De opvolger van P. Borst in de zaak op Ruïnelaan 12 heette geen Lauter maar Louter. Hij buitte dit uit met de slagzin 't Is louter kwaliteit', ter wijl het dorpse karakter van de winkel werd benadrukt met het beeldmerk van de Ruïnekerk waarin de naam J. LOUTER was verwerkt. Het was een echte familiezaak, waar vrouw en kinderen meehielpen, maar door het oprukken van de super markten zag geen van de kinderen brood in voortzetting. De winkel werd half okto ber 1965 gesloten.' De heer J. Louter bij de diepvrieskist van zijn welgevulde winkel, 8 oktober 1965. (Foto: F.D. Zeiler). Zowel mevrouw Van Son (dochter van de stichter van de comestibleszaak) als mevrouw Wolschrijn lieten ons weten dat het stichtingsjaar van De Wijs Broers niet op 1929 maar op 1919 moet worden gesteld. vervolg bladzijde 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 33