Museum nieuws Gemeentemuseum Het Sterkenhuis: Langs Duin, Dijk en Dreven Grenspaal bij Het Woud, aan de Herenweg tus sen Egmond en Bergen, op een parkeerterrein van het aan de overzijde gelegen transportbe drijf G. Kool. Aan de zuidkant van de paal bevindt zich het wapen van Wimmenum, t.w. drie wassende manen, aan de noordkant dat van de toenmalige heer van Bergen, Willem Lodewijk van Nassau - Bergen (1727-1792). (Foto: Henk Min). De zomertentoonstelling in Het Sterken huis, van 16 mei tot 31 augustus 2002, heeft als titel: 'Langs Duin, Dijk en Dreven' en als hoofdthema: Het land schap in de gemeente Bergen. Door mid del van kaarten, foto's en gebruiksvoor werpen worden de volgende deelonder werpen in beeld gebracht. De bedijkingsgeschiedenis Van de Egmonden tot aan Petten wordt de inpoldering in de diverse tijdsbestek ken getoond. Met behulp van oude kaar ten, foto's en modellen van de molens voor de bemaling alsmede met voorwer pen uit de historie van de polderbesturen wordt e.e.a. toegelicht. Een kaart van de 'seinmolens' uit 1880 laat zien hoe door middel van sein vlaggen aan de molenwieken de bemaling geregeld werd. De duinrellen Deze zwakstromende door duinwater gevoede beekjes hebben een zeer goede waterkwaliteit. Daarom waren deze rellen in de oude tijd zeer belangrijk voor de productie van papier en bier. In de 18e eeuw stonden aan de Roosloot en bij de Hoevervaart papiermolens. Alkmaarse bierbrouwers haalden hun water voor het brouwen uit de Schoorlse duinen. De Heerlijkheden De hoge Heerlijkheid Bergen, de hoge Heerlijkheid Wimmenum en de (lage) Ambachtsheerlijkheid Schoorl tot Camp zijn letterlijk en figuurlijk afgebakend door de aanwezigheid van grenspalen. De rijke geschiedenis van onze gemeente met de nog overgebleven buitenverblijven van de notabelen wordt in de tentoonstelling uitgebeeld. In samenwerking met het Waterschap Het Lange Rond zijn twee fietsroutes ontworpen langs de historische plekken in de polders, de dijken en het duinland schap. De noordroute voert door de Bergense en Schoorlse polders en dijken tot dc noordpunt van de Hondsbossche en terug langs de binnenduinrand. De zuidroute gaat via de Voert door dc Berger - en Egmondermeer langs de 12e ceuwse dijkjes. Een bezoek aan Egmond aan de Hoef met het Slot op de Hoef en de Slotkapel is in de route opgenomen. Terug gaat de route bij het Woud door de duinen naar Bergen aan Zee. Dc najaarstentoonstelling getiteld 'Bloemrijk Sterkenhuis' zal te zien zijn van 6 september tot 31 oktober. Het Sterkenhuis heeft een rijke collectie aan gebloemd textiel en met bloemen gedecoreerde voorwerpen zoals aarde werk en porselein. Daaruit is een keuze gemaakt waarmee de verwantschap tussen die decoraties wordt aangetoond. Beginnend met onze oudste kledingstuk ken uit 1700 wordt u meegenomen op een tijdreis door ons bloemrijk Sterkenhuis om te eindigen in het jaar 1940. Dr. Saskia Jelgersma Het Hof van Bergen. (Foto: Collectie Regionaal Archief, Alkmaar). Begin van de Voert in vroeger jaren. (Foto: Collectie Piet Mooij, Bergen NH).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 24