Mijn werkkamer in het oude raadhuis, circa 1979. (Foto: Trees Staarink- Bruinsma). BSV-terrein, Kerkedijk, circa 1960. Bovenste rij vlnr: G. Koster, J. de Waal, D. Zwakman, N. Geel, W. Dijs, H. Beijersbergen. Onderste rij: IJ. Feeke, W. Boon, J. Brouwers, C. Beeldman, onbekend. omdat hij al enige jaren op de urgentielijst stond. Ik bleek als nieuwkomer totaal niet op de hoogte te zijn van zijn huisvestings probleem. Hij dreigde mij toen 'in elkaar te rammen' en ik was helemaal alleen. Het Bureau Huisvesting werd daarna binnen enkele dagen verplaatst naar het raadhuis. Hier hield ik in een apart kamertje, waar destijds het G.E.B. (Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Bergen) kantoor gehouden had, eens per week spreekuur. Op zichzelf vond ik het heel boeiend en voor de woningzoekenden ook zeer belangrijk werk. Op deze wijze kon ik mij dienstbaar maken aan de Bergense gemeenschap. Na ampele overweging besloot ik eind 1964 te bedanken voor deze functie. Ik werd opgevolgd door collega J. Uitentuis. Weer was een interes sante werkperiode in mijn ambtelijk bestaan afgesloten. Vanaf 1965 heb ik mij meer bemoeid met de plaatselijke horeca en - als secreta ris van de Verkeerscommissie in overleg met Veilig Verkeer Nederland - met het treffen van verkeersmaatregelen. Zo her inner ik mij nog de afsluiting van de rechtstreekse verbinding Studler van Surcklaan - Kruisweg door het aanleggen van een plantsoentje daar ter plaatse. Ook was ik betrokken bij de afsluiting van de Natteweg en de Dr. Van Peltlaan vanaf de Dreef en het maken van een rotonde bij dc kruising Bergerweg/Oude Berger- weg/Nesdijk (dit ging toen niet door, tot daar een vreselijk ongeluk gebeurde...). Het maken van een fietspad tussen de bomen langs de Koninginneweg tot aan de Bergerweg ging toen ook niet door, want een fietspad moest recht evenwijdig met de weg lopen, zoals bij de Bergerweg, en in dit geval zou dat gaan ten koste van teveel bomen enz., enz. Ook heb ik tezamen met Hans Haring de wekelijkse zaterdagmarkt hel pen opzetten, wat zeker in een behoefte van de ingezetenen voorzag en nog steeds voorziet. Als secretaris van de Gemeentelijke Commissie voor Recreatie en Toerisme heb ik voorts meegewerkt aan de tot standkoming van het golfterrein bij dc Sluismolen. Op deze wijze werd de groenstrook tussen Alkmaar en Bergen daar ter plaatse 'veilig gesteld' en blijft de stedelijke bebouwing hier gelukkig (nog) op afstand. Tussen alle ambtelijke beslommerin gen door zorgde in dc avonduren ons gemeentelijk voetbalelftal voor de nodige ontspanning, waarbij ik als aanvoerder meestal voor de spelers moest zorgen. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 19