Najaar 1942, voor het raadhuis. Vlnr: W. Schotten, R. Heidsma, Slotema, D. Zwakman, mr. Plomp, Burgers, Boon, Blom, Uitentuis. de bevolking te controleren op juistheid via trouwboekje, e.d., waarna zegeling van de distributiestamkaart kon plaatsvin den. Toen deze werkzaamheden beëindigd waren, kwam ik op het archief terecht. Vreselijk vond ik dat: als ik naar het toilet wilde, moesten er eerst twee collega's opstaan, zo was ik ingesloten. Toen mijn vader op een dag de toenmalige chef Financiën in Bergen de heer W. de Vries sprak en deze hem vroeg hoe het mij in Alkmaar beviel, zei hij dan ook naar waarheid: 'waardeloos'. De heer De Vries besprak dit met het College van B W van Bergen en zonder sollicitatie werd ik met ingang van de daaropvolgende maan dag aangenomen in Bergen: zo ging dat toen! Burgemeester G.J. Lovink (direct na de bevrijding in 1945 tijdelijk burgemees ter van Bergen), toen nog woonachtig in Alkmaar, kende mij nog van de bevol kingsreconstructie, waarbij ik geweigerd had zijn stamkaart te zegelen, omdat hij geen papieren bij zich had. Hij vond het van karakter getuigen dat ik, ondanks het feit dat hij zei dat hij burgemeester van Bergen was, de zegeling toch had gewei gerd. Immers iedereen kon wel zeggen dat hij burgemeester van Bergen was! Zo werd ik dan met ingang van 1 april 1946 weer ambtenaar in Bergen, om dat te blij ven tot 1 september 1984 toen ik in de VUT ging, waarna ik in 1989 gepensio neerd werd. Ontspannen werk Vooral de eerste tijd hebben we vreselijk veel plezier gehad met de collega's. Zo herinner ik mij, dat we in de middagpau ze van alle losse tafels in de raadzaal een soort fietscircuit maakten, waarna we probeerden daar overheen te fietsen. Dit lukte meestal. Op een middag echter kwam burgemeester W. Huygens binnen vanwege het lawaai. Prompt reed een van de collega's van de tafels af. Hij kwam terecht voor de voeten van de burgemees ter. Ook herinner ik me nog heel goed het feest dat ter gelegenheid van de start van de wederopbouw van Bergen aan Zee werd gevierd. Onder het motto 'Klos (aannemer) -Tros (raadslid) - Ros (ambte naar, secretaris van de burgemeester)' werd na het officiële gedeelte in het bij zijn van burgemeester en wethouders in hotel Prins Maurits het een en ander geconsumeerd. Burgemeester Huygens vond het op een bepaald ogenblik wel genoeg en met zachte aandrang stapte hele gezelschap 'Bello' in. De burgemees ter stond op het perron bij de deur van het trammetje en controleerde of iedereen wel mee ging. Hij had echter niet in de gaten, dat wc weliswaar instapten, doch aan het eind van de wagon aan de andere kant weer snel uitstapten om ons in één van dc BEM (Bouw-Exploitatie Maatschappij Bergen aan Zee)-schuren aan de Witteweg te verstoppen. Nadat 'Bello' vertrokken was gingen wc in optocht terug naar Prins Maurits, waar een van de wethouders nog aanwezig was en zoals hij gewend was uitsluitend fris dronk. Op ons aanraden dat het toch zo lekker was, dronk hij vervolgens ook eens een likeurtje. Daar hij het inderdaad best lekker vond, nam hij er nog maar een paar, met als gevolg: arme man! Na aanvankelijk bij dc heer W. Schotten op de afdeling financiën in hele dikke 'grootboeken' gewerkt te hebben aan de mandatering, e.d., werd naderhand een aparte afdeling Algemene Zaken, Onderwijs en Registratuur geformeerd, waarbij dc heer J.H.M. de Sonnaville mijn chef werd. Ook toen heb ik met veel genoegen onder zijn leiding gewerkt, waarbij het 'lol-element' zeker niet ont brak, zulks mede veroorzaakt door de toenmalige chef van de afdeling Bevol king, de heer C. Blom. Zo herinner ik me dat de oud-veld wachter J. Tamminga, inmiddels benoemd tot gemeentebode, er eveneens vele malen tussen genomen werd, bijv. toen wc hem het bordje 'Heden geen spreekuur burge meester' op de rug bevestigd hadden en hem op weg naar het postkantoor vele malen gevraagd werd: 'Zo Tamminga, is er geen spreekuur van de burgemeester?'. 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 17