Aan het einde van die maand was dat getal al weer verdubbeld. Augustus was de drukste maand. Dan kwamen er tot 2131 gasten naar de kust. De distributie was, berekend op een inwonertal van 3100, volstrekt niet toereikend. Er waren in Bergen bovendien zo'n honderd arbei ders uit de grote steden aan het werk, voornamelijk pendelende bouwvakkers. Zij moesten ook gevoed worden. De gemeente kreeg hiervoor de beschikking over extra goederen. Vanwege een schaarste aan broodrantsoenen kregen de arbeiders twee keer per dag een warme maaltijd uit de Centrale Keuken. Door het tekort aan voedselproduc ten werd het boeren verboden rogge of roggebrood aan hun vee te voeren. Dit had grote gevolgen voor kleine boertjes die juist door vetmesting van vee het hoofd boven water konden houden. De gemeente ging op een bepaald moment zelfs varkens houden in de hoop op deze manier Bcrgenaren van voedsel te voor zien. In de bijgebouwen van de stoomzui- velfabriek Wilhelmina waren tijdens de distributietijd zo'n 30 varkens te vinden. Maar ook de gemeente was niet vrijge steld van de distributiewetgeving en was verplicht de helft van deze varkens aan de overheid te verkopen. De distributie bleek zo ingewikkeld te organiseren dat de gemeente op aanra den van het distributiebedrijf zelf, het bedrijf in tweeën splitste. Vanaf mei 1917 was er sprake van een distributiebedrijf 'levensmiddelen' en van een distributiebe drijf 'brandstoffen'. Aan brandstof was een groot tekort. Distributie was noodza kelijk om bijvoorbeeld een bakker van brandstof te voorzien. Om brandstof te sparen was al een zomertijd ingesteld en ook de Centrale Keuken werd vanuit de overheid gesteund mede om brandstof te besparen. De brandstof die de gemeente toegewezen kreeg werd opgeslagen in de paardenrenstal aan de Breelaan. Dit zou de gemeente nog problemen opleveren. De eigenaar van de renstal woonde in Duitsland en liet de gemeente door mid del van zijn advocaat Polak uit Amster dam weten dat de huurovereenkomst in zijn ogen niet rechtsgeldig was. De ondertekenaar van het contract was niet gemachtigd tot deze overeenkomst. Hoe deze zaak afliep is niet uit de bestudeerde stukken af te leiden. Binnen de raad van Bergen ontstond een felle discussie rond een voorstel van M. Baltus. Deze wilde een goedkope brandstofvoorziening instellen voor allen die minder dan 800 gulden per jaar ver dienden. Er werd toch besloten alleen goedkope brandstof te verstrekken aan de allerarmsten. Dit moest door het armbe stuur gedaan worden. Baltus had steun gekregen in de vorm van een petitie van 245 Bergenaren die om goedkope brand stof vroegen. Dat de raad hen niet tege moet kwam, was waarschijnlijk niet uit onwelwillendheid maar vooral uit onmacht. Er was gewoonweg een te groot tekort aan brandstof. In maart 1918 deed de gemeente zelfs een poging een tege moetkoming in brandstofkosten voor bakkers te regelen bij de landelijke over heid. Dit bleek tevergeefs, de minister keurde de aanvraag af. Pas in december 1920 werd de noodrantsoenring voor brandstof afgeschaft. Volgens een circu laire van de minister was op dat moment de steenkoolproductie voldoende geste gen. Tegen het einde van 1919 leek in Bergen de ergste voedselschaarste voorbij te zijn. Het distributiebedrijf liet de raad weten dat veel brood, verkregen met bon nen gebruikt werd als veevoer. Goedkope verstrekking leek hen verder onnodig. Door het opheffen van de economische blokkades na de ondertekening van het verdrag van Versailles in juni 1919 werd er weer Amerikaans graan ingevoerd. Bergenaren konden, net als elders in de wereld, proberen hun 'gewone' voor oorlogse leven weer op te pakken. De brandstof distri- butieopslag was ondergebracht in de voormalige renstal 'Holland', Breelaan 29. Vlnr. Dirk Dekker, Tienes Winder, Jan Das, Jan Winder, Zwager controleur Cor Berkhouwer administrateurJan Akerboom. IFoto Collectie Piet Mooij, Bergen NH) *De auteur is student nieuwste geschiede nis aan de Vrije Universiteit te Amster dam Geraadpleegde bronnen: Gemeentearchief Bergen: Secretariearchief 1811-1921, inv. nrs. 601 t/m 629 Archief distributiedienst 1914/1918). Lijst 'over te brengen stukkeninv. nrs. 121 en 123. Familiearchief Van Reenen (1831-1981), inv. nrs. 448-467. Literatuur: Paul Moey.es, Buiten schot, Amsterdam 2001. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 15