es N2 B 400 Bergen op de bon Bon N°. 3 B Bon No. 3A l 9 met eenmaal per dag middageten te koken; dus daar ik nu met het rantsoen wel zoowat kan rondkomen, kook ik weer liever zelf. Mochten er echter mogelijk weer slechtere tijden komen, mag ik dan zoo vrij zijn, nog maals bij u aan te klop pen mevrouwWe willen echter hopen op "betere tijden". Hier zou ik u ook graag even willen zeggen mevrouw, hoe prettig wij het vinden, zulke mooie boeken uit uw boekerij te mogen lezen. Dat is ons een waar genot, waarvoor ik u tevens hartelijk dank zeg. Tenslotte nog moet ik u zeggen, wat heerlijk wij het vinden u ons zo menig gezegend uur in het kerkje deed geven. Hoogachtend uw dw. L. Westerbeke- Nieuwenhuis Tegen het einde van 1918 liep de verkoop van maaltijden sterk terug. Alleen de kin dervoeding bleef belangrijk. Deze kinder voeding was voor schoolkinderen be doeld. Zij kregen elke dag op school een maaltijd. Op 15 februari 1919 werd de Centrale Keuken gesloten. Nederland kreeg hoe langer hoe meer te kampen met schaarste. De gevolgen van de sterk verminderde invoer van graan, steenkool en kunstmest werd steeds duidelijker. Na de invoering van de Duitse onbeperkte duikbootoorlog in februari van 1917 werd de situatie alleen maar erger. Vanaf dat moment is het han delsverkeer in internationale wateren niet meer veilig. De Nederlandse regering had met de dag meer moeite het volk te voe den. Bovendien moest een deel van de Nederlandse oogst naar het buitenland geëxporteerd worden om bijvoorbeeld aan steenkool te komen. Daarom werden de Nederlandse landbouwers verplicht goederen aan de overheid te verkopen tegen vastge stelde prijzen. Bovendien moesten ze verplicht voedselgewassen zoals bonen, aardappelen en bieten verbouwen in plaats van winstgevende exportgewassen. Het kwam zelfs tot een Scheurwet (1917). Deze verplichtte boeren gras land te 'scheuren' en op die manier geschikt te maken voor akkerbouw. Aan het einde van de oor log werd het steeds moei lijker alle Nederlanders van voldoende voedsel te GEMEENTE BERGEN BON voor l/2 Liter melk tegen den gewonen prijs. Door den verkooper uit te seüeuren en in te leve ren aan liet gemeentebestuur zijner woonplaats. Bergen (N.-H.) een halve eenheid brandstoffen H No Bergen (N.-H.) een halve eenheid brandstoffen H f: o o 89' tijdvak B 400 Gram brood. 89® tijdvak erf •5 :i? O Tf s O o CO nBHs-EriiIn&roDilkücr! Op d^ze kaan ts vorkr. gbaar Bruinbrood en Tarwemeel. Slcth'j seldig voor hel li 3'' Uitsluitend ten gebruika van den noude» e.i net gezin, v/jarlce h.j behoort l.ruk (ieuio. l>i>rrfr«ichl Puplor Lxieber- BOhrioann, AmoUrdrjo. 89» tijdvak B 400 03 p 3T 89® tijdvak i 400 Gram brood. 89" tijdvak Ot-ww brood of 300 grmm De Burgemeester en Wethouders van Bergen (N.H.doen te weten dat door hun College in zijne vergadering van 9 Januari 1917 zijn vastgesteld de hieronder vermelde DISTRI - BUTIEBEPALINGEN VOOR REGEERING8G0EDEREN En ia hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 27 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders van BERGER (11.H. Burgemeester. fc^-lethoudM voorzien. Boeren die niet zelf voedselge wassen verbouwden en hiertoe wel in staat waren geweest, werden op last van de burgemeester uitgesloten van de distri butie. Op 15 augustus 1918 werd het een aantal boeren, De Waard, Brakenhoff, Van Wonderen, Stadegaard, De Ruiter, De Graaf en Roskam, verboden bruine bonen, aardappelen, groenten of dergelij ke gewassen uit de distributievoorraad te kopen. Zij hadden deze goederen ook zelf kunnen verbouwen. Distributiewet en distributiebedrijf De regering stelde in augustus 1916 de Distributiewet in. Producten voor bin nenlandse consumptie werden door de overheid onder gemeenten verdeeld. Gemeenten distribueerden de regerings goederen naar de verkopers. Deze waren uiteraard gebonden aan landelijk vastge stelde maximumprijzen. De gemeente Bergen reageerde op de Distributiewet met de stichting van ccn distributiebe drijf. De leden van dit distributiebedrijf waren verantwoordelijk voor de voedsel voorziening in de gemeente. Regeringsgoederen waren in deze periode alleen verkrijgbaar met door de gemeente speciaal daarvoor uitgegeven bonnen. Alleen hoofden van een huishou ding kwamen in aanmerking voor de bonnen. Er waren ook speciale bonnen voor brood. Door dit bonnensysteem werd precies bijgehouden hoeveel bruin en hoeveel witbrood de bakkers nodig hadden. Afhankelijk van dit aantal zorgde het distributiebedrijf voor het benodigde meel. In de gemeente Bergen waren niet alleen de eigen inwoners afhankelijk van de gemeentelijke voedselvoorziening. Dat gold ook voor circa 1300 soldaten, geïnter neerden en deserteurs, zoals het gemeentebe stuur op 17 juni 1918 aan het ministerie voor de voedselvoorziening liet weten.De gemeente raad moest ervoor zor gen dat ook de vele gas ten en toeristen in aan merking kwamen voor de distributie. Het inwonerstal van Bergen steeg in de drukste zomermaanden met vijf tig procent. Al in de eer ste week van juni 1917 kwamen er 405 gasten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 14