m Jan Kooistra::' I Bergen op de bon De Eerste Wereldoorlog ook 'uitgevochten' in Bergen. e geschiedenis van de Eerste Wereld oorlog staat in Nederland opnieuw in de belangstelling. Het artikel in de Bergense Kroniek (mei 1999) van Jan van Baar over het interneringsdepot en het deserteurs kamp te Bergen is daarvan een voorbeeld. De oprichting van de Stichting Studie Centrum Eerste Wereldoorlog in februari 2001 en het verschijnen van Paul Moeyes' 'Buiten Schot' getuigen ook van deze her nieuwde belangstelling. Moeyes richt zich op de binnenlandse problemen veroor zaakt door de oorlog, een nog weinig onderzocht terrein. Hij richt zich op de moeilijkheden die volgden uit de Neder landse wens neutraal te blijven. Met name de mobilisatie en de economische proble men komen uitgebreid aan bod. Door de oorlog ontstond er een schaarste aan allerlei goederen; brandstof fen, kunstmest en verschillende voedsel gewassen waren steeds moeilijker ver krijgbaar. Vooral na de start van de Duitse duikbootoorlog in februari 1917 was de invoer van dergelijke schaarse goe deren problematisch. De Nederlandse overheid nam verschillende maatregelen om de moeilijkheden het hoofd te bieden. Het is interessant te weten dat de ons zo bekende zomertijd ingevoerd is tijdens de Militaire kantine in De Rustende Jager voor het bewakings korps. (Foto: Collectie Piet Mooi], Bergen NH). Eerste Wereldoorlog. Met deze maatregel kon brandstof bespaard worden op de stadsverlichting. Maar wat merkten gewone burgers, bijvoorbeeld in Bergen van de overheids maatregelen die de gevolgen van de oor log probeerden tegen te gaan? Dit artikel is gebaseerd op wat Paul Moeyes geschre ven heeft over Nederland in de Eerste Wereldoorlog en wat de auteur tijdens een onderzoek in het Regionaal Archief Alkmaar aan informatie heeft kunnen vin den met betrekking tot de situatie in Bergen tijdens de genoemde periode. Inwoners van Bergen kwamen zelf in actie, om de problemen veroorzaakt door de oorlog aan te pakken. Al snel na het uitbreken van de oorlog werd een steun comité opgericht. Dit comité zou van 1914 tot na het einde van de oorlog be staan. In een brief van 10 augustus 1914 aan de raad van Bergen deden verschillen de Bergenaren een oproep het door hen opgerichte comité financieel te ondersteu nen. Het waren mevrouw M.A.D.van Reenen-Völtcr, voorzitter van het comité, B. Huizinga, penningmeester, C. Bogt- man Azn., secretaris en verder de leden A. Oldenburg-Fraijman, A. Plate-Kat, en 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 12