feiisiwi liMini'i te Bi mm, Een HÉ en Erf, met Tuin, Haif werp fiii Mfflnei op Zondas 11 Mei, te telt nee eer, Mevr. ie wei J. «TEMT Pension Kennemeroord, Bergenbij Alkmaar. Notaris L. TOP, te Bergen, te BERGEN bij ALKMAAR. wedrennen, de eerste van dit seizoen, ten deel vallen, daar ze inderdaad zeer belang wekkend beloven te worden, waartoe ongetwijfeld ook het verlangen van velen zal bijdragen, om een heerlijken lentedag buiten door te brengen. Hiervoor is geen meer geschikte plaats dan Bergen denk baar, daar het alle mogelijke natuurschoon aanbiedt. Woensdag 7 Mei Vrijdag 2 Mei had in het raadhuis alhier de jaarvergadering plaats der 'Spaarbank'. Ondermeer werd ook het jaarverslag uit gebracht. Hieruit bleek, dat deze particu liere instelling in bloeienden toestand ver keert. Op 21 Dec. 1901 was er ingelegd (plus rente hiervan) 13.647,12'A. Door solide geldbelegging en zuinig beheer is er een flinke reservekas, waarom ook reeds in deze vergadering het plan ter sprake is geweest, de inleggers een dividend uit te keeren. Het is een verblijdend verschijnsel, dat er in onze gemeente zooveel gespaard wordt. Woensdag 14 Mei Het weer, dat in den laatsten tijd al bijzon der guur en veranderlijk is, heeft Zondag 11, eens eene uitzondering gemaakt voor de 'Kennemer Sportclub', welke toen hare eerste races in dit seizoen op de zoo prach tig gelegen baan te Bergen liet houden, want de wedstrijden hadden onder begun stiging van zeer goed weer plaats. De opkomst van het publiek, hoewel niet groot, was toch bevredigend te noemen. Den uitslag van de verschillende nummers, waarvan sommige zeer spannend waren, vooral die om den Mei-prijs, laten we hier onder volgen. Woensdag 28 Mei Den 25 was er tentoonstelling in de kolf baan van den heer Veenhuijsen, het gevolg van een besluit genomen in een winterver gadering van 'Nut en Genoegen' alhier. Deze tentoonstelling mag als flink geslaagd beschouwd worden. Uit inzen dingen van velen is gebleken, dat in onze gemeente de winteravonden goed besteed worden. Zaagwerk, snijwerk, bindwerk, handwerken, nuttige en fraaie teekenin- gen, fotographiën en alles wat door Vijftien A. ji 1 opening- van het golicol naar (le eischen destijds ingerichte liefelijk gelegen in do Bergcnsche IKossctienaan den rijweg tneschen BHKGlilK en SCitOOlll*in do nabijheid van den Kenbaan en de halte dor aan te leggen tram. Aanbevelend BEROEM. Met 1°. Mei a.8. TE HUUR een V I li Ij A mot Koetshuis, Stalling en grootcn Tuin en Boom gaard. Brieven bareau v/d blad lett. H. zal op Woensdag 21 Hiel 1902, voormiddaga 11 unr, in het Koffiehuis ,,de Rustende Jagor'j te Bergeu, in bet openbaar vorkoopen aan Jen Heerenweg te Bergen, in de onmiddellijke nabijheid van de aan te loggen Stoomtram, van de nieuw gebouwde Pensions en aan den Straatweg naar Dain- vermank, groot 8 aren 75 centiaren. Beboorende aan de Erven van Mejnffronw de Wednwo D. HOUTKOOPERen te aanvaarden bij do botaling der kooppenningen. Inlichtingen to bekomen bij voornoemden Notaris. Te BERGEN wordt gezocht volledig pension voor 3 weken in Juli of Ang. voor 3 personen. Gowenscht worden vrije bediening ou 1 zit- on 1 slaapkamer of I zitkamer met slaapkamor on alkoof. Brieven met opgaven van prys enz., te zonden oudor letters K. ït., aan bet boroan dor .Aikmaarscbe Conian t". Bergers gemaakt was mocht ingezonden worden. Wij zullen de inzendingen niet bespreken of beoordelen. Door het één te noemen, zou misschien het andere voor bijgezien worden, maar velen deed het zeker goed, zooveel arbeid van Bergen's ingezetenen bij elkaar te zien. Bij de waar dering wat door velen uit onze gemeente is gedaan, behoort nog melding gemaakt te worden van de medewerking van den heer directeur der Ambachtsschool te Alkmaar. Deze leende ons ter opluistering het smids-, schilders- en timmerwerk door leerlingen van Bergen in de school gemaakt. Alleen deze inzending was reeds eene tentoonstelling, een belangstellend bezoek overwaard. En er is druk gebruik gemaakt van de gelegenheid dit alles te zien! 'Nut en Genoegen' kan tevreden zijn. Woensdag 11 Juni Het fanfarecorps behaalde op het 15e con cours van harmonie- en fanfarecorpsen, den 18 [mei] te IJmuiden gehouden, een derde prijs in de 3e afdeeling. Het was de eerste maal dat het corps op een concours meedong. Vrijdag 20 Juni Begunstigd door prachtig weder, deed de hoogste klasse der openbare school alhier 12 juni een reisje naar Artis. In staat gesteld door de vereemgmg 'Schoolbond', gesteund door het gemeentebestuur wordt hier jaarlijks een prettig schoolfeest gevierd; door de overige klassen te Bergen of in den omtrek, sinds verleden jaar de hoogste afdeeling om het aangename met het nuttige te verbinden, naar Artis. Alleen de wandeling langs de dokken loont de moeite der begeleiders. En dan Artis! 17 Juni zouden de andere klassen naar Egmond aan Zee gaan. Alweer door schoon weder vergezeld liep dit feestje ook zeer ten genoegen van commissie en kinderen af. Voor de jeugd en voor elk, die het wel meent met de jeugd, wenschen wij 'Schoolbond' een lang leven. Zondag 29 Juni Men deelt ons mede, dat er plannen bestaan, in ons dorp een Kunstzandsteen- fabriek op te richten. K.E3NNE3ME3R SPORTCLUB. Aan alle treinen directe tram omnibussen, zoomede ton 1» nor van bot Hotel «DE TOELAST". Toegang: Paddook, voor een beor f 8.— voor eono dftmo, alsmede voor kinderen benedon 15 jaron, f 2.5© j westzijde terrein f 1.oostzjjdo f 0.50. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 11