Belangrijk Boelhuis Bergens Nieuws 100 jaar geleden H ontvelling te Bergen, Te MUUR te BERGEN, Bert Veer Berichten voor u opgezocht in de Alkmaarsche Courant van 1902, januari t/m juni Vrijdag 3 Januari Den 30 werd de jaarvergadering gehouden van 'Diana', de Schietvereeniging alhier. Uit het jaarverslag bleek, dat de vereeni- ging in bloeiende toestand verkeert. Het aantal leden der zomerafdeling bedraagt zelfs 52. Na goedkeuring der rekening bleef nog over het verkiezen van een bestuur, omdat volgens reglement dit jaar lijks moet geschieden, maar herkiesbaar is. Na verscheidene stemmingen heeft 'Diana' nu het volgende bestuur: Th.A. van Pelt, pres., C. Grin, secr., W. van der Steen, penningmr., en C. Meijer en L. Reinierse, baancommissarissen. Woensdag 8 Januari Toen in 1892 Bergen aangesloten werd met dc rijkstelegraaf door middel van den telefoon, meenden velen, dat dit een onnoodige aansluiting was. Wat zou er van en naar B. getelegrafeerd worden? In het eerste volle jaar n.1. '93 werden er 483 tele grammen ontvangen en verzonden en in het afgeloopen jaar 1901 is dit getal reeds tot 1216 gestegen. Vrijdag 10 Januari Uit het jaarverslag van 'Hulp in Nood' op de vergadering van den 4 januari bleek, dat dc vereeniging 176 leden telt. De ont vangsten bedroegen in het afgeloopen jaar 1.072,25, de uitgaven 1.061,29, alzoo een saldo van 10,96. De bezittingen der vereeniging vertegenwoordigen 1 Jan. 1.023,16'A, terwijl aan zieken werd uit gekeerd 815,52. De vier aftredende hee- ren J. van Reenen, L. Top, J. Oldenburg en W. van der Steen werden als bestuursleden herkozen. Woensdag 22 Januari Donderdag 16 en Zondag 19 Januari heeft de Zangvereeniging te Bergen eene uitvoe ring gegeven in 'de Rustende Jager' van den heer W. Veenhuijsen. Onder leiding van haren directeur, den heer P. van Hoorn, aan wiens hand de dirigeerstok zoo goed is toevertrouwd, werden eenige zangstukken uitgevoerd en eene operette 'de IJsjonkvrouw' die, blijkens herhaald applaus, zeer in den smaak vielen van het talrijk opgekomen publiek. Bij de opvoe ring der operette trokken de keurige cos- tumes, de decoraties en de Bengaalsche verlichting bijzonder de aandacht. Wat bovendien deze uitvoering onder scheidde, was de zoo gewaardeerde mede werking van Mevrouw M. en den heer G., die een viertal nrs. voor piano en viool ten Tor 3oldoonin£? aan art. 38 van bot wot boek van koophandel wordt bekend gemaakt het beBtaan van de te Alkmaar gevestigdo Naamloozc vennootschap Stoomtrainvt cgmantschappij Mg- mondAlkmaar—Bergen, opgericht blijkens akte 20 December 1901, ton overstaan van den ondergeteeken- deu notaris te Alkmaar verleden, waarop de kotiinklyko bewilliging i- verleend bij buslait \au den 11 December 1901 no. 2(3 en van welke akte en koninklijk besluit afschriften zijn geplaatst in do Nederlandsche Staats courant ran dm 4 Jannari 1902, lo. 3. A. P. H. DE LANGE, Nolaris. om contant geld op Donderdag 20 Februari 1902, des morgens ten ÏO nre, van 60 a 70 parken extra zwaar eiken- en berken HAKIIODTlig gende gehukt nubij do Renbaan. De JAARLIJKSCHE G RAS VER? ACHT f N G zal plaats hebben op Donderdag 20 Maart, des namid dags 2 uur, in ke' Polderhuis bij don Dikken Molon. De verpachting; van het Jaehtrecht op die landen, groot ongeveer 32 ti.A zal mede dien dag plaats hebben, waarvoor do inschriivingsbiljetteu ingeleverd moeten wordon vóór of op 19 Maart a.s., by den Dijkgraaf of den Secretaris. De voorwaarden liggen van af heden in bovengenoemd polderhuis ter inzage. Alkmaar, 13 Maart 1902. Dijkgraaf en Heemraden van do Bergermeer, J. BLOM Jz., Dijkgraaf. G. MEIJER, Secretaris. voor WINTFIR cnZOHkB, oouo rentenierswoning mot ruim erf on tuin, gelegen aan den Straatweg naar Egmond, in de onmiddellijke nabijheid van do kom van het dorp. Te bevragen bij den hoer J. H. MEIJER, timmorman te Borgen. te BKHGBK, in de Kolfbaan van den heer W- VEEN- HOUSEN, op Woensdag ft April lftOft, voormid- dags ÏO aar, van een goed onderhonden en zeer nette OBOElMilL, als: Een antiek staande Klok, zeldzaam mooi in styl), dito Kabinet2 dito Tulnheeldjos(genaamd .Kloris en Roosje''), Tafels. Stoelen, Canapé, Linnenkast, Spiegels, Speeldoos, Ornamenten, Vloerkleeden, 3 Veeren- bedden met toebebooron, Kenkenfornais, Kachel, Tuin bank, MaDgel, Tobben, eenig Koper-, Glas- en Aarde werk. "Verder eenlg Óoud- en Zilverwerk, waar- ouder 2 gouden Oorjjzersdito Zijnaalden Jn woelen, Kapspelden, dito Boot met Koralen, enz. Behoorende aan de ervea van Mejnffronw de Wed, 0. KOGERBLAAUBOER en te beziobtigen op Dinsdag 8 April 1902, van 1 tot 4 onr. Hotarlf TL. TOP. gehore brachten, waarvoor waarlijk de aandacht van het publiek niet behoefde te worden ingeroepen. Men kwam onder de bekoring van kunstuiting en klankeffect, die zich openbaarde door levendig applaus. Gaarne brengen wij èn directeur èn executanten een woord van hulde voor deze welgeslaagde avonden. Woensdag 12 Februari Den 8 trad het Holl. Toneelgezelschap, van Amsterdam, onder directie van Barendse, Verhagen en Potharst, op, om voor de leden van 'Nut en Genoegen' ten toneele te brengen: 'De kiesverecniging te Stellendijk', van Lod. Mulder en 'Manus de Snorder', van R. Faassen. Terwijl 'Nut en Genoegen' andere jaren 2 bijeenkom sten hield, deed zij dit jaar het maar één maal, maar ieder zal dat eer toejuichen, dan afkeuren, indien op één avond zooveel te genieten gegeven wordt, als Zaterdag avond. Om het ijverige bestuur van deze vereeniging in staat te stellen ons meer zulke avonden te bezorgen, is het zeer wenschelijk, dat er meer leden en vooral meer donateurs toetreden tot 'Nut en Genoegen'. Woensdag 19 Februari De heer ds. Natzijl van Kwadijk heeft het beroep naar deze gemeente aangenomen. Zondag 23 Maart Op Donderdag 20 Maart 1.1. in de vergade ring van bloembollenkweekcrs alhier, sprak de heer Morra, handelaar in kunst meststoffen te Alkmaar, op duidelijke wijze over het nut der kunstmeststoffen. Hij had een dankbaar gehoor, en velen zullen het gehoorde zeker overdenken om het later in het bedrijf toe te passen. Woensdag 26 Maart Ook de grasverpachting van de 'Loterijen' in den Bergermeer heeft heel wat meer opgebracht dan het vorige jaar. Het geheele bedrag was 2.032 d.i. 522 meer dan in 1901. Zondag 4 Mei De aangifte voor de op Zondag, 11 Mei, te Bergen te houden coursen, is weder bui tengewoon groot, daar niet minder dan 50 paarden werden ingeschreven voor de ver schillende nummers: 21 voor de rennum- mers en 29 voor de harddraverijen. Aan prijzen wordt het niet onbelangrijke bedrag van 3.000 beschikbaar gesteld. Een ruim bezoek zal ongetwijfeld deze 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2002 | | pagina 10